Full text of "Electronul - Corpuscul Sau Unda ?"

Mhp pierdere în greutate xpe

IV www. Rctinem aici doar dona aspecte, pe care le vonz i exemplifica cu unele citate Multe din actele volumului ilustreazd un insemnat proces social-economic al vrenzii, cu dublu aspéct : de o parte, imbogatirea clasei stdpinitoare, de alta, scirdcirea maselor pop ulare. Boierimea cauta, pe diferite cai, sd-si intdreascd puterea economicd. Or, cea mai la indemind ci cea inca lesne de realizat, In conditale epocii, era extinderea treptatd a domeniului in dauna proprietdtii fdreinesti libere.

Mara boieri, unii din ei si dregdtori, detin in stdpinire zeci de sate, multe addugate domeniului preexistent chiar in aceastd vreme.

Bine ați venit la Scribd!

In bate satele in care stdpinea chloe g pierdere în greutate avea cale deschisd ca priyz ctempdrari sau cotropiri sil pund stdpinire pe intreg satul. Era un fenomen obisnuit si un proceden intilnit adesea ; inta infiltrare in ocina devcilnza,sci a mosnenilor, apoi trecerea ei in itztregime In stiipinire boiereascd.

Delco mai stdpinea ci trei balti pentru pescizit;si 45 de salase de robi tigani v.

I In ·1 02· Ii torn nu asteapta c·a : enomenu sau evemrnentu stu U - '~1· 1'0 d ~ J ,0. Cele mai reusite observatii le-au facut asu.

Dreighici spdtarul si familia lui stapineau 18 sate intregi, 6 junzdtciti de sate, o siliste, locuri de exploatare a scirii, vii, nzori, Mili si 87 de sálase de robi v. Procesul acesta, de crestere a donzeniului boieresc. Este de-a dreptul zguduitoare relatarea unuia din documente, care, pomenind o vinzare de ocine, precizeazd cd ea s-a fdcut pe vreme de foamete, ciyzd oamenii 4i vindeau fui turcilor" v.

Numai pe parcursul citorva ani, inzpotriva voievodului Radu Paisie se ridicd patru pretendenti la tron : Draghici Gogoasd, V www. Fiecare, pe rind, cu grupul seize de sustindtori, cantó sd ocupe domnia. Incdlcînduii principala indatorire vasalicd ra d de domnultdrii, dreapta f i credincioasa slujbci", acesti boieri devin hicleni" si-si pierd averea ci adesea ci capul.

Cei credinciosi domnului, cei ce stau aldturi de el in atari imprejurdri, sint rdspleititi cu mosii ci dregdtorii.

Lenin nr.

Acelasi domn, inintdrind sate, mosii f i robi unui mare boier ci dregdtor, mate de la ;S erban banul, aminteste cd acesta a pierit curea hiclenie, cdci s-a ridicat asupra capului domniei mele" doc. Un act dinamintind insd evenimente anterioare, mentioneazd cd un mare boier, Ivan, si-a pierdut capul si averile sale, pentru cd Ivan s-a ridicat donin, iar Radul voievod 1-a mhp pierdere în greutate xpe ci i-a tdiat capul ci Cu averile lui a miluit pe".

Domnul ddruieste unui boier credincios trei sate, ardtind imprejurdrile ci motivul pentru care o face : domnia mea am miluit pe Radul vistierul pentru credincioasa si dreapta slujbd pe care mi-a slujit-o, eind a fost cea dinta luptd cu Stroe Pribeagul ci ne-a doborit Stroe ci s-a spart oastea s-au imprcktiat toti ci au fugit tori si au ldsat vistieria domniei mele si au Meeput sei jefuiascd vistieria domniei mele i mhp pierdere în greutate xpe spart cdrutele.

Atunci domnia mea foarte m-am bucurat ci in-am veselit pentru slujba pe care mi-a slujit-o Radul vistierul" doc. Pentru acelasi fenomen, dar si pentru raporturile cu turcii, mai citdm un document din volum. Indomnul, rdspld tind pe un dregdtor cu un sat pentru dreaptd ci credincioasd slujbd, aminteste cd trei fii ai unui mare boier au pierdut toate livezile ci satele ci rigana cu rea hiclenie cdtre domnia mea, pentru cd s-au ridicat asupra cap ului domniei mele cu ;S erban banul, de au fugit peste Dundre, in Tara T urceascd.

Iar turcii i-au prins i le-au luat bate averile ci satele si tiganii. Iar domnia mea, ¡Alm aceea, am aceste mai sus-zise sate si figani ai tteturor hiclenilor de la blestemata ci agarenii turci cu aspri gata" doc.

Încărcat de

Frdmintdrile acestea prilejuiesc amestecul mai des al Portii in rani ; turcii sint, in aceastd vreme, mai interesari sd sprijine puterea centrald, care le asigura vdrsarea la timp f i regulatd a tributului, deal a sustine anarhia boiereascd. Volumul numeird de documente autentice ; cu 55 de documente mai mult Tara de vechea colecrie, Documente privind istoria Romdniei", pentru aceeasi perioadd, din care 44 sint inedite.

Dupd limba in care s-au pdstrat actele, sint slave originale 15 copii si 43 traducen i vechi rom,dnesti. Din cele de acte originale, 79 au fost scrise pe pergament si pe hirtie.

Docunzentele au fost culese din urmdtoarele fonduri : de la Arhivele Statului Bucuresti, 82 de la Biblioteca Academiei R. Iugoslavia ci Arhivele Statului Budapesta. Conduceitorilor acestor institufii ci colaboratorilor lor le aducem multumirile noastre pentru inlesnirile create ici, indeosebi, pentru ajutorul prinzit la depistarea docunzentelor achizitii noi.

cum pierzi grăsimea de șold rapid ceaiul de menta slabeste tpu

Toate documentele din volum au fost transcrise ci traduse, dupii metodele adoptate de colectie, de cdtre membrii seminarului de paleografie slavei al Institutului de istorie Nicolae Iorga", ca fi de ceitre conduceitorul seminarului, care a asigurat ssi revizia transcrierilor i tradtzcerilor.

La unele traducen i de documente slave fi traducen i ronzcinegi vechi au mai colaborat partial Matei Cazacu, Alvina Lazea fi Jan Sykora.

VII www. BAlan-Cernovndeann, Doe. Scundet D. Buzdu Losasen, Doc. Buzau lorga, Doc. Danielescu, C. XVI, vol. IIBucuresti, Documente fi mdrturii, Bucuresti, Nicoldescu-Plopsor, C. III, t.

Carte de Bucate - Life Style

XN II StAnciulescu, I. Jiului, Milmistirea Tismana, ed. Danielescu, Monografia satuita Catanele din judeful Doljiu, Craiova, Peterburg, Radu Paisie intrireste lui Tatul logofatul i lui Talapi logofatul selisti si ianuarie 7, B uc ur e t i.

cura de slabire indiana hardgainer pierde grăsime

Radu Paisie intAreste manastirii Glavacioc mori la Cimpina. Radu Paisie daruieste mänàstirii Sf. Gheorghe de la Athos un obroc anual de 5 aspri, lar calugarilor care vor veni sa-I ridice, aspri.

Radu Paisie Intareste lui Mihnea vistierul i fiilor lui Balaur logofatul ocine in Badeni, in urma unei judecati. Radu Paisie Intareste manastirii Turnul Sfintului Saya din Careia un obroc anual de 3 aspri, iar calugarilor care vor veni ridice, aspri. Radu Paisie d5ruieste manàstirii Dohiar de la Athos un obroc anual de 3 aspri, iar calugArilor care vor veni sa-I ridice, aspri.

setea uscată și pierderea în greutate mâncăruri ideale de scădere în greutate

Radu Paisie intareste manastirii Sf. Pavel de la Athos un obroc anual de 5 aspri, iar calugarilor care vor veni sa-1 ridice, aspri. Radu Paisie porunceste judetului mhp pierdere în greutate xpe pirgarilor din aizau sa hotarniceasca o brani5te a Episcopiei Buzaului. Radu Paisie intareste mandstirii Tismana satele Tisrnana i Pocruia, in urma unei judecati. Radu Paisie intareste lui Neagoe 51 Gindea ocina in Stanesti, in urma unor judecati.

Radu Paisie intareste lui Radu postclnicul ocina si vie in Vitichesti.

Rada Paisie mhp pierdere în greutate xpe lui Stroe mare spatar satul Padina, care-i fusese luat de Toma ban pentru o datorie. Radu Paisie intareste manastirii GlavaPioc muntele Prislop, in urma unei judecati.

produse naturiste pentru slabit de la hofigal scala de actualizare a pierderilor în greutate

Radu Paisie intareste manastirii Glavacioc satul CernAtesti. Radu Paisie intareste lui Vuia gramaticul 5i fratelui situ Luca ocina 5i vie in Popesti.